pozadi

Výstupy

Datové - mapové výstupy

Případové studie

Naše výsledky z modelu CZ-GLOBIO lze také použít pro hodnocení ekologické újmy, výběr optimální alternativy v procesu posuzování ekologických dopadů na životní prostředí (EIA) a pro hodnocení účinnosti poskytování dotací na revitalizační opatření při obnově ekologické stability krajiny.

Model byl mj. aplikován na celé území České republiky. Území bylo rozděleno na šestihranné plánovací jednotky (PU) s délkou hrany 310 m a plochou jednoho šestiúhelníku 25 ha. Na začátku analýzy byla kriticky posouzena efektivnost ochrany přírody různých typů chráněných území v České republice (Cudlín et al., 2019). K vymezení jednotlivých kategorií PU byla použita data ZABAGED a Open Street Map a AOPK ČR. Všechna data byla v měřítku 1: 10 000 s projekcí EPSG 5514. Za konzervační prvky (CF) byly považovány nadprůměrně cenné přírodní a přírodě blízké biotopy z databáze Mapování biotopů AOPK ČR, přesahující minimální rozlohu, potřebnou k jejich udržení v krajině. Přírodní a přírodě blízké biotopy vybral model Marxan podle tří scénářů, tak aby bylo dostatečně chráněno 25%, 50% a 75% jejich celkové rozlohy v České republice.

Prokázali jsme, že model Marxan je použitelný i na velké území s relativně malou velikostí plánovacích jednotek. Proto bylo možné jej použít pro ověření aktuálně chráněných území. Podle našich výsledků je většina velkých segmentů cenných biotopů již dostatečně chráněna, s výjimkou vojenských újezdů (Doupovské hory). Menší segmenty nedostatečně chráněných, nebo zcela nechráněných cenných biotopů jsou ale roztroušeny v mnoha oblastech ČR. Na těchto územích by mělo být uplatňováno trvale udržitelné hospodaření, založené na méně intenzivním zemědělství a lesnictví, podporujícím přírodě blízkou skladbu lesa. Model Marxan se ukázal jako vhodný nástroj pro rozsáhlé strategické plánování ve větších správních jednotkách až po národní měřítko České republiky.

V rámci našich aktivit tento model (resp. jeho dílčí modul) využíváme jako jeden z možných postupů pro řešení problematiky modelování vodoretenční schopnosti krajiny, která souvisí s erozně-akumulačními procesy, převažujícími v povodí. Porovnání výstupů tohoto modelu s několika dalšími vybranými postupy, aplikovanými na malé experimentální povodí, bylo publikováno zde: https://www.mdpi.com/2073-4441/11/3/404

Přístup modelu využíváme pro stanovení stávajících zásob uhlíku a množství uhlíku zachyceného v průběhu času. Data pro odhad nadzemní biomasy, podzemní biomasy, mrtvé organické hmoty a půdního uhlíku pro jednotlivé biotopy nebo kategorie krajinného pokryvu jsou získány z vlastních zjištění a literatury. Výsledky byly potvrzeny pro lesy odhadem nadzemní biomasy ze satelitních dat (Pechanec et al., 2017). Obsah uhlíku na nelesní půdě byl stanoven pomocí mapy půdního uhlíku (Šefrna et Janderková, 2007) vytvořenou na základě projektu CzechCarbo. U lesních půd byl obsah uhlíku odvozen z dat inventarizace krajiny prováděné IFER v rámci projektu Czech Terra. Data jsou promítnuta do celého území České republiky na základě vrstvy Corine Land Cover nebo mapy biotopů v detailním měřítku. Model byl využit například v následujících publikacích: (Cudlín et al., 2016), (Cudlín et al., 2017), (Pechanec et al., 2015a), (Pechanec et al., 2015b), (Pechanec et al., 2018). Originální model je řešen v rastrové formě, my jsme tento model upravili tak, aby mohl pracovat s daty ve vektorové podobě pro lepší vyjádření heterogenity území.

Cudlín, P., Pechanec, V., Cudlín, O., Štěrbová, L., Purkyt, J.: The projection of global and regional climate change models into selected ecosystem functions and services (case study Czech Republic). In Westra, L., Gray, J., Gottwald, F. (Eds): The Role of Integrity in the Governance of the Commons. Governance, Ecology, Law, Ethics., p. 141-154. ISBN 978-3-319-54391-8, 2017. Pechanec, V.; Purkyt, J.; Cudlín, P. The influence of land cover changes and landscape fragmentation on provision of the carbon sequestration ecosystem service. In Urban, O. (Eds): Conference "Global Change: a Complex Challenge" : 4th annual conference, p. 170-173. ISBN 978-80-87902-09-7, 2015a. Pechanec, V., Purkyt, J., Cudlin, P.: The calculation of the road zone effect and its impact on carbon sequestration in the landscape. In: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, Volume 1, Issue 2, Sofia, p. 859-866, 2015b. Pechanec, V., Purkyt, J., Benc, A., Nwaogu, C., Štěrbová, L. Cudlín, P. Modelling of the carbon sequestration and its prediction under climate change. Ecological Informatics. 47, p.50-54, 2018.

Publikační výstupy

Výběr prací věnující se konceptu IMALBES (či detailněji některé jeho součásti).

 • Cudlín, O., Pechanec,V., Purkyt,J., Chobot,K., Salvati, L, Cudlín, P. Are Valuable and Representative Natural Habitats Sufficiently Protected? Application of Marxan model in the Czech Republic. Sustainability 2020, 12(1), plný text.
 • Pechanec V., Cudlín P., Machar I., Brus J., Kilianová H. (2020) Modelling of the Water Retention Capacity of the Landscape. In: Zelenakova M., Fialová J., Negm A. (eds) Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Springer, abstrakt.
 • Cudlín, P., Pechanec, V., Štěrbová, L., Cudlín, O., Purkyt, J. Integrated approach to the mitigation of biodiversity lost in Central Europe. In. Westra, L., Bosselmann, K., Zabrano V. (eds). Ecological integrity and Land use. Sovereignty, Governance, Displacements and Land Grabs. New York, Nova Science Publishers, 2019, 75-86pp, ISBN 978-1-53615-406-1.
 • Jakubínský, J.; Pechanec, V.; Procházka, J.; Cudlín, P. Modelling of Soil Erosion and Accumulation in an Agricultural Landscape—A Comparison of Selected Approaches Applied at the Small Stream Basin Level in the Czech Republic. Water 2019, 11(3), plný text.
 • Pechanec,V., Kilianová,H., Tangwa,E., Vondráková, A., Machar, I. What is the Development Capacity for Provision of Ecosystem Services in the Czech Republic? Sustainability 2019, 11(16), plný text.
 • Pechanec V., Purkyt J., Benc A., Nwaogu C., Štěrbová L., Cudlín P. 2018. Modelling of the carbon sequestration and its prediction under climate change. Ecological Informatics, 47: 50-54, plný text.
 • Pechanec, V., Mráz, A., Benc,A., Cudlín, P. Analysis of spatiotemporal variability of C-factor derived from remote sensing data. J. Appl. Remote Sens. 12(1), 016022 (2018), plný text.
 • Cudlín P., Pechanec V., Cudlín O., Štěrbová L., Purkyt J. 2017. The projection of global and regional climate change models into selected ecosystem functions and services (case study Czech Republic). In Westra L., Gray J., Gottwald F.-T. (eds.): The Role of Integrity in the Governance of the Commons. Springer Verlag, p. 141-154. ISBN 978-3-319-54391-8, abstrakt.
 • Pechanec, V., Machar, I., Štěrbová, L., Prokopová, M., Kilianová, H., Chobot, K. Cudlín, P. Monetary Valuation of Natural Forest Habitats in Protected Areas. Forests. 2017, 8(11), plný text.
 • Pechanec, V., Machar I., Pohanka, T., Opršal, Z., Petrovič, F., Švajda, J., Šálek, L., Chobot, K., Filippovová, J., Cudlín,P., Málková, J. (2017): Effectiveness of Natura 2000 system for habitat types protection: A case study from the Czech Republic. Nature Conservation 24: 21-41, plný text.
 • Pechanec, V., Mráz, A., Benc, A., Macků, K., Cudlín, P. (2017) Prediction of landuse development under influence of climate change. In: Ivan I., Horák, J., Inspektor, T. (Eds.) Dynamics in Giscience. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Cham, Springer International Publishing AG, 347-358, abstrakt.
 • Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H., Machar, I. Decision support tool for the evaluation of landscapes .Ecological Informatics. 2015, 30: 305-308, plný text.
 • Pechanec, V., Vávra, A., Hovorková, M., Brus, J., Kilianová, H.(2014): Analyses of moisture parameters and biomass of vegetation cover in southeast Moravia .International Journal of Remote Sensing, 35:3 Taylor & Francis., 967-987s.ISSN 1366-5901, plný text.
 • Seják J., Cudlín P., Pokorný J. 2012. Valuation of ecosystem services as an instrument for implementation of the European Landscape Convention. In: Westra L., Soskolne C., Spady D.W. (eds.), Human health and ecological integrity: Ethics, law and human rights. Routledge, London, p. 69-82.
 • Seják J., Cudlín P. 2010. On measuring the natural and environmental resource value and damages. Studia Ecologica, UJEP, Ústí n. L., IV, no. 2, p. 53-68, plný text.
Copyright © 2021 Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci & Ústav výzkumu globální změny AV ČR.