pozadi

Ekosystémové funkce a služby

Ekosystémové funkce

Ekosystémové funkce popisují procesy (operace, reakce) ekosystému a jsou definovány jako komplexní interakce mezi biotickými a abiotickými prvky ekosystému, jenž vedou ke konečnému výsledku (Tirri et al. 1998), případně, v širším smyslu, jako přenos energie a meteriálu (Lyons et. al. 2005, Belwood et al. 2018). Ekosystémové funkce jsou většinou mezikrokem k produkci finálních ekosystémových služeb (de Groot 1992; Costanza a Folke 1997; Daily et al. 2000; Nedkov a Burkhard 2011), mohou proto být vnímány jako kapacita ekosystému k poskytování ekosystémových produktů a služeb, jež uspokojují lidské potřeby (de Groot 2002; Jax 2005).

Příkladem ekosystémových funkcí je primární produktivita, atmosferická depozice, vodní retence.

Ekosystémové služby

Původně byly popsány jako benefit, které lidská populace přímo či nepřímo získává z ekosystémových funkcí (Costanza et al 1997), nebo jednoduše jako benefit, které lidé získávají z ekosystémů (MA 2005). Později – z důvodů aplikovatelnosti pro ekonomické hodnocení – byla definice zúžena a ekosystémové služby, které nejsou využívány přímo (což jsou původní podpůrné služby podle MA 2005) již nejsou považovány za služby. Ekosystémové služby jsou komponenty přírody, které jsou přímo užívány, konzumovány nebo používány k vytváření lidského blahobytu (Boyd a Banzhaf, 2007), přesněji k produkování měřitelných benefitů pro člověka (Escobedo et al. 2011). Brown et al. (2007) definuje ekosystémové služby jako “specifické výsledky ekosystémových funkcí, jež přímo udržují a zlepšují život lidí”.

Příkladem ekosystémových služeb je produkce třeva a potravin, regulace kvality ovzduší, zásobování vodou, regulace kvality vody, regulace záplav.

Benefity

Boyd (2007) a Fisher et al. (2007) zdůrazňují, že služby a benefity (konkrétní přispění k aspektům lidského blahobytu, Fisher et al. 2007) nejsou totéž. Například zásobování vodou jakožto služba vytváří benefit v podobě pitné a užitkové vody, služba regulace záplav přináší benefit v podobě ochrany majetku, regulace kvality ovzduší (služba) přináší benefit v podobě zdravého prostředí a snížení respiračních chorob…).

Námi primárně řešené funkce a služby

Model / nástroj Využití Jednotky Časový krok Ekosystémové funkce Typy ekosystémových služeb Ekosystémové služby (ES) ES podle TEEB ES podle CICES Finanční ocenění Poznámka
EFISCEN Růst a produkce dřeva v lese m3 aktuální a libovolný Produkční Zásobovací Produkce dřeva Stavební materiál Pěstování plodin pro výživu, materiály a energii Tržní cena dřeva
InVEST - Carbon Storage and Seq. Zásoby uhlíku v krajině (sekvestrace uhlíku v širším pojetí) tC/rok roční (průměr/rok) Produkční Regulační Produkce rostlinné biomasy / Sekvestrace uhlíku Sekvestrace a ukládání uhlíku Globální regulace klimatu snížením koncentrací skleníkových plynů Tržní cena potravin a píce/Hodnota CO2 (např. Stern 2010)
Metody dálkového průzkumu Země Množství uhlíku v nadzemní biomase tC aktuální i libolný
EFISCEN / YASSO Množství uhlíku v lese tC/časový krok aktuální i libovolný
ESAI Riziko snížení potenciálu plnění EF a ES relativní škála 1-2 dlouhodobý Produkční / Retence vody a látek Zásobovací / Regulační Produkce rostlinné biomasy / Produkce potravin / Protierozní / Regulace extrémních průtoků Produkce potravin / Sekvestrace a ukládání uhlíku / Prevence eroze a udržování půdní úrodnosti / Zmírňování extrémních událostí Pěstování plodin pro výživu, materiály a energii / Udržování hydrologického cyklu a regulace průtoků / Tvorba a úrodnost půdy Ekonomické vyčíslení ztráty úrodnosti půdy Překryv vrstev faktorů vymezujících rizikové oblasti degradace území, kde hrozí výrazné snižování poskytování ES
Znalostní databáze pro 22 Funkčních skupin biotopů Produkce biomasy (DW)

sekvestrace uhlíku v užším pojetí
kg.m-2.rok-1 roční (maximální hodnota) Produkční / Sekvestrace uhlík Zásobovací Produkce potravin / Sekvestrace uhlíku Produkce potravin / Sekvestrace a ukládání uhlíku Pěstování plodin pro výživu, materiály a energii / Globální regulace klimatu snížením koncentrací skleníkových plynů Tržní cena potravin a píce Postup pro odvození znalostní databáze plnění EF
Produkce kyslíku (O2) Produkční (Fotosyntéza) Zásobovací Produkce kyslíku Udržování stavu podnebí a kvality ovzduší na lokální úrovni Pohyb vzduchu vyvolaný evapotranspirací Metoda alternativních nákladů (Replacement cost method ) Cena potřebná pro umělé vyprodukování 1 litru kyslíku pro technické účely (Seják et al. 2010)
Evapotranspirace (EVAP) l.m-2.rok-1 Evapotranspirační Regulační Klimatizační Udržování stavu podnebí a kvality ovzduší na lokální úrovni Regulace klimatu na lokální a regionální úrovni / Pohyb vzduchu vyvolaný evapotranspirací Metoda alternativních nákladů Cena spotřebované energie potřebné k ochlazení o stejné množství kW (Seják et al. 2010)
Podpora malého vodního cyklu (MVC)

množství vody, která se v ekosystému recykluje kondenzací při průběhu životních funkcích
Kondenzační Regulační Klimatizační (Základ pro výpočet klimatizační služby) Udržování stavu podnebí a kvality ovzduší na lokální úrovni Regulace klimatu na lokální a regionální úrovni / Pohyb vzduchu vyvolaný evapotranspirací Metoda alternativních nákladů Cena potřebná pro strojovou výroby destilované vody (Seják et al. 2010)
Počítáno jako objem vody z fotosyntetické rovnice
Metody Dálkového průzkumu Země Ochlazení povrchu přítomností vegetace oC aktuální i libovolný Evapotranspirační Regulační Klimatizační Udržování stavu podnebí a kvality ovzduší na lokální úrovni Regulace klimatu na lokální a regionální úrovni / Pohyb vzduchu vyvolaný evapotranspirací Metoda alternativních nákladů
InVEST- SDR Retence půdy / protierozní funkce vegetace t/ha/rok episodní, roční i libovolný Erozní / Sedimentační Regulační Protierozní (Sediment Delivery Ratio) Prevence eroze a udržování úrodnosti půdy Stabilizace látek a omezování eroze vegetačním pokryvem / Snižování odtoku látek z povodí Úřední cena půdy
LOREP Odtok a zadržení vody v krajině mm aktuální, roční i libovolný Vodoretenční Regulační Regulace maximálních a minimálních průtoků / Protipovodňová Regulace a zmírňování extrémních událostí / Produkce pitné vody Udržování hydrologického cyklu a regulace průtoků/Protipovodňová ochrana Metoda předcházení škodám (vyčíslení nákladů, kterým se lze vyhnout) / Nákladová metoda
BVM (HVM) Hodnocení biodiversity (stupeň přirozenosti) bodová a finanční hodnota biotopu aktuální Funkce biodiverzity Biotopová (podle TEEB) Poskytování prostředí pro organismy Poskytování prostředí pro organismy, udržování genetické rozmanitosti Udržování životního cyklu, ochrana stanovišť a genových zdrojů organismů Finanční vyčíslení bodové hodnoty biotopu
MARXAN Podpora územní ochrany biodiverzity ha Finanční vyčíslení konzervačních prvků nebo plánovacích jednotek Výběr cenných území pro ochranu biotopů a zabezpečení poskytování ES
CZ-GLOBIO Ohrožení biodiverzity - snížení schopnosti plnění EF ha Poskytování prostředí pro organismy Finanční vyčíslení hodnoty indikátoru MSA_LU Ohrožení biodiverzity změnou intenzity land use, blízkostí infrastruktury, fragmentací krajiny, spadem dusíku
EFISCEN Vytvoření a udržování vhodného biotopu tC/ha (mrtvého dřeva) Plní tuto funkci pouze v případě zahrnutí více druhů dřevin do modelu
Life Cycle Assessment (LCA) - Posuzování životního cyklu produktu nebo služby Uhlíková efektivita množství uhlíku (t) / množství emitovaného uhlíku v C-CO2-eq. (t) aktuální i libovolný Sekvestrace uhlíku Regulační Globální regulace klimatu Produkce potravin a surovin / Sekvestrace a ukládání uhlíku Globální regulace klimatu snížením koncentrací skleníkových plynů Life Cycle Costing - Ekonomická efektivita Založeno na porovnání množství uhlíku nebo energie (GJ) v produktu, ekosystému nebo v krajině s množstvím emitovaného uhlíku v C-CO2-eq. (t) nebo spotřebované energie (GJ)
Energetická efektivita množství energie (GJ) / množství spotřebované energie (GJ) Produkční (hodnocení energetické efektivity výrobního procesu) Zásobovací Produkce potravin a surovin
Copyright © 2021 Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci & Ústav výzkumu globální změny AV ČR.